Svenska Akademiens ordbok (SAOB)

SAOB är en historisk ordbok som beskriver alla ord i skriven svenska från 1521 till idag. Ordboken vänder sig till personer med ett ord- och språkintresse, till språkforskare och författare av andra ordböcker, till historiker, släktforskare och som kan behöva hjälp vid läsning av äldre texter.

I SAOB behandlas ordens betydelser och redogörs för ordens stavning, uttal och böjning. Huvudet avslutas med en kortfattad etymologi, dvs. en beskrivning av ordens historia och ursprung. Varje betydelse illustreras med olika språkprov (excerpter), där det först angivna språkprovet på en betydelse är det äldsta i SAOB:s arkivmaterial. Eftersom ordboken är historisk behandlas inte bara nu levande ord utan också sådana som är ur bruk, och betydelser tas upp som aldrig eller nästan aldrig används i dagens språkbruk.

Det viktigaste utgångsmaterialet för SAOB är cirka 8 miljoner språkprov som samlats in sedan 1880-talet. Språkproven är citat ur cirka 21 000 tryckta och otryckta källor från 1521 till idag. Jämfört med ordböcker är samma typ är SAOB:s material mycket omfattande. Det historiska perspektivet medför att det äldre ordförrådet, som är svårare att bedöma och beskriva än 1900-talets, ofta exemplifieras med fler språkprov än det yngre.  Några centrala källor är:

 • Bibeln och psalmböcker från tidigt 1500-tal till idag
 • Gustav Vasas registratur från 1521 till 1560
 • offentliga handlingar från 1700-talet
 • skönlitteratur
 • encyklopedier och ordböcker
 • protokoll från ståndsriksdagarna
 • Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling från 1600-talet
 • Svenska Akademiens handlingar
 • vetenskapsakademiens handlingar
 • dagstidningar och tidskrifter
 • handskrifter, t.ex. bouppteckningar, inventarieförteckningar och protokoll från 1500- till 1800-talet.

SAOB behandlar det svenska skriftspråkets ordförråd inte helt utan inskränkningar. Följande ordkategorier tas i regel inte med i SAOB:

 • personnamn och ortnamn
 • tillfälliga ord och uttryck
 • exklusiva facktermer
 • rena dialektord
 • främmande ord som saknar svensk böjning
 • citatord från främmande språk
Många bibliotek har ordboken i sin referensavdelning och SAOB finns även på webbplatsen svenska.se. Det finns bara tre ordböcker över germanska språk som är jämförbara med SAOB. De är Deutsches Wörterbuch, Woordenboek der Nederlandsche Taal och The Oxford English Dictionary.